SFS 2008:1047 Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer

081047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:665) om
revisorer;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:665) om revisorer

dels

att 17 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 17 a�17 c §§, av

följande lydelse.

17 §

1

Revisorsnämnden ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande av

revisorsexamen, högre revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsnämn-
den bestämmer storleken på avgifterna.

17 a §

Revisorsnämnden ska ta ut en avgift för sådan periodiskt återkom-

mande kvalitetskontroll som utförs av nämnden. Avgiften ska betalas av de
revisorer som ska vara föremål för kontroller.

Revisorer som har revisionsuppdrag i företag, vars överlåtbara värdepap-

per är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande
marknad utanför EES, ska betala avgiften i form av en särskild årsavgift.
Denna ska bestämmas med hänsyn till det antal revisionsuppdrag som varje
revisor den 1 november varje år har i sådana företag samt till hur stora dessa
företag är.

Revisorsnämnden får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna para-

graf.

17 b §

Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de uppgifter

till Revisorsnämnden som behövs för att nämnden ska kunna besluta om de
särskilda årsavgifternas storlek.

Om det finns särskilda skäl, får nämnden besluta att ett visst sådant upp-

drag som avses i 17 a § andra stycket helt eller delvis inte ska påverka storle-
ken på en särskild årsavgift.

17 c §

Vad som sägs i 17 a och b §§ om särskild årsavgift gäller även för

registrerade revisionsbolag.

1

Senaste lydelse 2005:5.

SFS 2008:1047

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1047

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om de årsavgifter som tas ut under 2009, ska de tidpunkter som

anges i 17 a § andra stycket och 17 b § första stycket i stället vara den
1 januari 2009 respektive den 30 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)