SFS 2008:1048 Lag om skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.

081048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om skyldighet för kommunerna att lämna
uppgifter om djurskydd m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

En kommun är skyldig att på begäran av länsstyrelsen i det län där

kommunen är belägen till länsstyrelsen lämna sådana uppgifter från sitt ar-
kiv om djurskyddsverksamhet och om offentlig kontroll av livsmedel och
foder i primärproduktionen som kan antas vara av betydelse för länsstyrel-
sens verksamhet inom dessa områden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 2008/09:13, bet. 2008/09:MJU6, rskr. 2008/09:45.

SFS 2008:1048

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008