SFS 2008:1049 Lag om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

081049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förbud mot utsläppande på marknaden av päls
av katt och hund m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om att förbjuda utsläppande på
marknaden samt import till eller export från gemenskapen av päls av katt
och hund och varor som innehåller sådan päls

2

.

De begrepp som används i denna lag har samma betydelse som i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007.

2 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de föreskrifter som behövs som komplettering av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1523/2007.

Tillsyn

3 §

Tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EG) nr 1523/2007 utövas av Statens jordbruksverk (tillsynsmyndighe-
ten).

4 §

Tillsynsmyndigheten har i den utsträckning som behövs för tillsynen

rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där det finns skäl

att misstänka att sådana varor som omfattas av förbudet i Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 förvaras eller bjuds ut till för-
säljning och där göra undersökningar och ta prover.

Rätten till tillträde gäller inte bostäder.

5 §

Den som är föremål för tillsyn ska tillhandahålla den hjälp som behövs

för att tillsynen ska kunna genomföras.

1

Prop. 2008/09:26, bet. 2008/09:MJU5, rskr. 2008/09:44.

2

EUT L 343, 27.12.2007, s. 1 (Celex 32007R1523).

SFS 2008:1049

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1049

6 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som

behövs för att bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1523/2007, den här lagen och de föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen ska följas.

7 §

Tillsynsmyndigheten får besluta om att ta hand om en vara som har

släppts ut på marknaden eller som uppenbart är avsedd att släppas ut på
marknaden i strid med förbudet i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1523/2007. Tillsynsmyndighetens beslut gäller omedelbart, om inte
myndigheten bestämmer annat.

Tillsynsmyndigheten ska på ägarens bekostnad förstöra en vara som tagits

om hand när beslutet om omhändertagande vunnit laga kraft.

Hjälp av polismyndighet

8 §

Polismyndigheten ska lämna tillsynsmyndigheten den hjälp som be-

hövs vid tillsynen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att polisens särskilda befogenheter enligt 10 § polislagen
(1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Straff

9 §

Till böter döms den som med uppsåt bryter mot Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 genom att på marknaden släppa ut
päls av katt eller hund eller varor som innehåller sådan päls.

Till böter döms även den som i näringsverksamhet av oaktsamhet bryter

mot det förbud som avses i första stycket.

Om gärningen är att anse som ringa, döms inte till ansvar. En gärning är

att anse som ringa om den framstår som obetydlig med hänsyn till intresset
av att skydda konsumenterna från att päls av katt och hund förekommer på
marknaden.

10 §

Bestämmelser om straff för olovlig import och export av sådana varor

som omfattas av förbudet i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1523/2007 finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Förverkande

11 §

Om det inte är uppenbart oskäligt ska utbyte av brott enligt denna lag

förklaras förverkat.

�verklagande

12 §

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 6 och 7 §§ får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

3

SFS 2008:1049

Denna lag träder i kraft den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ESKIL ERLANDSSON
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008