SFS 2008:1050 Förordning om förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.

081050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förbud mot utsläppande på marknaden av päls
av katt och hund m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

I denna förordning ges föreskrifter som kompletterar Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 av den 11 december 2007 om
att förbjuda utsläppande på marknaden samt import till eller export från ge-
menskapen av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls

1

.

2 §

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter som behövs som

komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/
2007.

3 §

Statens jordbruksverk ska i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 5

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007, underrätta
kommissionen om de analysmetoder som används i Sverige för att fastställa
den djurart en päls härrör från.

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

EUT L 343, 27.12.2007, s. 1 (Celex 32007R1523).

SFS 2008:1050

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008