SFS 2008:1051 Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)

081051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om djurskyddsförordningen (1988:539)

1

dels

att 32 c, 62, 66 och 70 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 66 § ska utgå,

dels

att 13 a, 32 b, 59, 60, 64, 65, 68 och 71 §§ ska ha följande lydelse.

13 a §

2

Undantag från 10 och 11 §§ får i enskilda fall beslutas i fråga om

1. djurstallar som tagits i bruk efter den 1 juli 1988, om särskilda klimat-

förhållanden gör utevistelse olämplig från djurskyddssynpunkt eller om un-
dantag är nödvändigt som en följd av oförutsedda extraordinära omständig-
heter,

2. djurstallar som tagits i bruk före den 1 juli 1988, inbegripet djurstallar

som därefter byggts om eller byggts till, om det finns särskilda skäl och un-
der villkor som anges i föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.

I fall som avses i första stycket 1 prövas frågor om undantag av Jord-

bruksverket. Detsamma gäller i fall som avses i första stycket 2, om stallet
har byggts om eller byggts till så att djurantalet har utökats med mer än nio
vuxna eller arton unga djur. I övriga fall prövas frågor om undantag av läns-
styrelsen.

Beslut om undantag ska efter viss tid prövas på nytt enligt föreskrifter

som meddelas av Jordbruksverket. Beslutet kan återkallas om ställda villkor
inte uppfylls.

32 b §

3

�renden om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) prö-

vas av den länsstyrelse som enligt 59 § är behörig myndighet att utöva of-
fentlig kontroll av den tillståndspliktiga verksamheten.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. villkoren för att en verksamhet enligt 16 § första stycket djurskyddsla-

gen ska anses vara av större omfattning, och

2. undantag från kravet på tillstånd enligt 16 § första stycket samma lag.

59 §

Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll.

Länsstyrelser får komma överens om att överföra offentlig kontroll av

viss verksamhet mellan sig.

1

Förordningen omtryckt 2006:818.

2

Senaste lydelse 2007:484.

3

Senaste lydelse 2007:484.

SFS 2008:1051

Utkom från trycket
den 5 december 2008

5

SFS 2008:1002�1074

background image

2

SFS 2008:1051

60 §

Offentlig kontroll av transport av djur sjövägen mellan olika län utö-

vas av den länsstyrelse från vilken sjötransporten utgår.

64 §

Vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som håller livs-

medelsproducerande djur ska följande bestämmelser i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livs-
medelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

4

till-

lämpas:

� artikel 3,
� artikel 4.2 a�d och 4.3�4.6,
� artikel 5.1�3,
� artikel 6,
� artikel 7,
� artikel 8.1 och 8.3,
� artikel 9,
� artikel 10.1,
� artikel 28, samt
� artikel 54.1, 54.2 a, e, f, h och 54.3�54.5.
Vad som i dessa artiklar sägs om livsmedels- och foderföretagare samt fö-

retagare ska i tillämpliga delar gälla även andra djurhållare.

65 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
2. samverkan mellan kontrollmyndigheter, och
3. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i

den offentliga kontrollen att lämna information till Jordbruksverket om den
kontrollverksamhet som bedrivs.

68 §

5

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som ska be-

talas för extra kontroll enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004 och 64 § denna förordning.

71 §

Om polismyndigheten finner att det finns förutsättningar för att be-

sluta om förbud att ha hand om djur enligt 29 § djurskyddslagen (1988:534),
ska myndigheten skyndsamt anmäla detta till länsstyrelsen. En sådan anmä-
lan ska innehålla en redogörelse för omständigheterna i ärendet.

Detsamma gäller om det finns förutsättningar för att omhänderta djur en-

ligt 31 § djurskyddslagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

4

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

5

Senaste lydelse 2007:484.

background image

3

SFS 2008:1051

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008