SFS 2008:1052 Förordning om ändring i förordningen (1971:810) med allmän veterinärinstruktion

081052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1971:810) med allmän
veterinärinstruktion;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1971:810) med allmän vete-

rinärinstruktion

1

ska ha följande lydelse.

4 §

2

En veterinär ska

1. i sin verksamhet föra journal i den omfattning och på det sätt i övrigt

som Jordbruksverket föreskriver,

2. vid förskrivning och tillhandahållande av läkemedel följa de föreskrif-

ter Jordbruksverket meddelar,

3. vid utfärdande av intyg eller utlåtande visa synnerlig omsorg och nog-

grannhet samt följa de föreskrifter som Jordbruksverket eller Livsmedels-
verket meddelar,

4. enligt de föreskrifter Jordbruksverket meddelar anmäla och rapportera

misstänkta eller inträffade fall av sådana smittsamma djursjukdomar som
inte omfattas av epizootilagen (1999:657) eller zoonoslagen (1999:658),

5. utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan

vara av betydelse för smittskyddet för människor.

Föreskrifter som avses i första stycket 2 får innebära villkor för eller för-

bud mot användning av läkemedel som kan ge restsubstanser i livsmedel. I
sådana fall ska samråd ske med Livsmedelsverket innan föreskrifterna med-
delas.

Om en veterinär i sin yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte

hålls eller sköts i enlighet med djurskyddslagen (1988:534) eller föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen, ska veterinären, om förhållandet inte rätt-
tas till, anmäla detta till länsstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1982:1027.

2

Senaste lydelse 2004:259.

SFS 2008:1052

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008