SFS 2008:1053 Förordning om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn över hundar

081053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1240) om tillsyn
över hundar;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1240) om tillsyn över

hundar ska ha följande lydelse.

9 §

Polismyndigheten ska, om det är motiverat av djurskyddsskäl, under-

rätta länsstyrelsen om beslut enligt 8, 9 och 11�15 §§ lagen (2007:1150) om
tillsyn över hundar och katter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

SFS 2008:1053

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008