SFS 2008:1054 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

081054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:814) om foder och
animaliska biprodukter;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter

dels

att 12 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande

lydelse.

12 §

Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll

över

1. nedgrävning av animaliska biprodukter,
2. utlämnande och transport av matavfall,
3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat

sätt än genom kompostering i en av Jordbruksverket godkänd komposte-
ringsanläggning,

4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,
5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i pri-

märproduktionen,

6. användningen av organiska gödningsmedel enligt kommissionens för-

ordning (EG) nr 181/2006 av den 1 februari 2006 om tillämpning av förord-
ning (EG) nr 1774/2002 när det gäller andra organiska gödselmedel och
jordförbättringsmedel än naturgödsel och om ändring av den förordningen

1

,

och

7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002.

12 a §

Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll

över foderföretag i primärproduktionen av foder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

EUT L 29, 2.2.2006, s. 31 (Celex 32006R0181).

SFS 2008:1054

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008