SFS 2008:1055 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

081055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter
för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3, 7 och 12 §§ förordningen (2006:1165) om

avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter ska ha
följande lydelse.

3 §

En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll än som

avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/
2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen
av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmel-
serna om djurhälsa och djurskydd

1

ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller

dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av foderfö-
retag i primärproduktionen av foder.

Bestämmelsen i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att ta

ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.

7 §

Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om till-

räckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de
kriterier som föreskrivs i artikel 27.3�7 i samma förordning.

12 §

I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/

2004 finns bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds
av bristande efterlevnad av regelverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgift ska beräknas för

den kontroll som utförs enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SFS 2008:1055

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008