SFS 2008:1056 Förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

081056.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter
för offentlig kontroll av livsmedel;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 3, 7 och 11 §§ förordningen (2006:1166) om

avgifter för offentlig kontroll av livsmedel ska ha följande lydelse.

3 §

En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll än som

avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kon-
trollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd

1

ska täckas av en årlig avgift. Detta

gäller dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av
livsmedelsföretag i primärproduktionen av livsmedel.

Kostnader för offentlig kontroll av styckningsanläggningar får dock

täckas dels av en årlig avgift, dels av en bemanningsavgift som tas ut med
stöd av 18 §. För offentlig kontroll av slakterier och vilthanteringsanlägg-
ningar får, i stället för vad som sägs i första stycket, en bemanningsavgift tas
ut med stöd av 18 §.

Bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att

ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.

7 §

Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om till-

räckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de
kriterier som föreskrivs i artikel 27.3�7 i samma förordning.

11 §

I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

882/2004 finns bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll som för-
anleds av bristande efterlevnad av regelverket.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur avgift ska beräknas för

den kontroll som utförs enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

1

EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SFS 2008:1056

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1056

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)