SFS 2008:1057 Förordning om ändring i förordningen (2007:1046) med instruktion för Skogsstyrelsen

081057.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1046) med
instruktion för Skogsstyrelsen;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1046) med instruk-

tion för Skogsstyrelsen

dels

att 6 och 7 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 6 § ska utgå,

dels

att 12 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande ly-

delse.

3 a §

Skogsstyrelsen har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva upp-

dragsverksamhet med de begränsningar som följer av andra stycket.

Uppdragsverksamhet enligt första stycket

får endast bedrivas om det finns

synnerliga skäl, om verksamheten innebär

1. rotpoststämpling,
2. skogsbruksåtgärder,
3. avverkning inklusive gallring och röjning,
4. skötseluppdrag för annan part med avseende på skogsproduktion,
5. förhandlingar för annan part vid marklösen eller avtal om ersättning,
6. upphandling av entreprenörer för annan part,
7. ekonomiadministration för annan part, eller
8. förmedling eller försäljning av virke för annan part.

12 §

Skogsstyrelsen får ta ut avgifter för varor och tjänster som rör skogs-

inventering, skogsbruksplanläggning, skogsvård, utsyning av skog, skogs-
värdering, skogsväghållning, naturvård, kulturmiljövård samt utbildning,
rådgivning, information och verksamhet i övrigt som är förenlig med myn-
dighetens uppgifter.

Avgifter för uppdragsverksamhet ska beräknas så att full kostnadstäck-

ning uppnås.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för sådana varor och

tjänster som avses i första stycket och grunder för hur avgifterna för sådana
varor och tjänster ska beräknas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2008:1057

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1057

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)