SFS 2008:1058 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

081058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7

kap. 1

c

§ sekretesslagen

(1980:100)

2

ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 c §

3

Sekretess gäller, om inte annat följer av 2 §, inom hälso- och sjuk-

vården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhål-
landen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde
eller någon närstående till den enskilde lider men. Detsamma gäller i annan
medicinsk verksamhet, såsom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersök-
ning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhö-
righet, abort, sterilisering, kastrering, omskärelse, åtgärder mot smittsamma
sjukdomar och ärenden hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämnds-
verksamhet.

Sekretess enligt första stycket gäller också i sådan verksamhet hos myn-

dighet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över all-
män eller enskild hälso- och sjukvård.

Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i

första stycket för uppgift om enskilds personliga förhållanden som gjorts
tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen
journalföring i patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap.
3 eller 4 § nämnda lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är
uppfyllda. Om sådana förutsättningar föreligger eller myndigheten behand-
lat uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstå-
ende till den enskilde lider men.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjour-

nal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra personliga förhållanden.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretess enligt första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas

1

Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62.

2

Lagen omtryckt 1992:1474.

3

Senaste lydelse 2008:356.

SFS 2008:1058

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1058

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket i

en kommun eller ett landsting till en annan sådan myndighet i samma kom-
mun eller landsting,

2. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket

eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen
journalföring i patientdatalagen,

3. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
4. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i första stycket

inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning
och framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområ-
det, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den en-
skilde lider men om uppgiften röjs,

5. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1988:1473) om under-

sökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål, lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), 6 och
7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2006:496) om
blodsäkerhet samt lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid
hantering av mänskliga vävnader och celler.

Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte

kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt första
stycket inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller
hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från
en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom
hälso- och sjukvården eller socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller
en enskild verksamhet på socialtjänstens område.

Utan hinder av sekretessen enligt fjärde stycket får uppgift lämnas till

hälso- och sjukvårdspersonal om uppgiften behövs för vård eller behandling
och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.

Ytterligare bestämmelser om begränsningar i sekretessen enligt första

stycket, andra stycket, tredje stycket andra meningen och fjärde stycket finns
i 14 kap. 2 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)