SFS 2008:1061 Förordning om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

081061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patientdataförordningen (2008:360);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver

1

att det i patientdataförordningen (2008:360) ska

införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

4 §

Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhand-

lingar ska bevaras under längre tid än vad som sägs i 3 kap. 17 § första
stycket patientdatalagen (2008:355).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Jfr kommissionens direktiv 2006/86/EG av den 24 oktober 2006 om tillämpning av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/23/EG med avseende på spårbarhets-
krav, anmälan av allvarliga biverkningar och komplikationer samt vissa tekniska krav
för kodning, bearbetning, konservering, förvaring och distribution av mänskliga väv-
nader och celler (EUT L 294, 25.10.2006, s. 32, Celex 32006L0086).

SFS 2008:1061

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008