SFS 2008:1062 Lag om ändring i lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen

081062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:999) med
ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän
och Riksrevisionen;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (2006:999) med ekono-

miadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Riksrevisionen ska ha följande lydelse.

6 §

Transfereringar ska redovisas mot anslag det budgetår då betalning

sker. Utgifter för transfereringar av varor och tjänster ska dock redovisas
mot anslag det budgetår till vilket kostnaden hänför sig.

Utgifter för egen verksamhet ska redovisas mot anslag det budgetår till

vilket kostnaden hänför sig.

�vriga utgifter ska redovisas mot anslag det budgetår till vilket utgiften

hänför sig.

Redovisning mot inkomsttitel ska göras det budgetår till vilket inkomsten

hänför sig.

Redovisning ska göras löpande.
Riksdagen kan besluta att redovisning mot anslag eller inkomsttitel ska

göras på någon annan grund.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Beslut enligt 6 § sjätte stycket

får dock fattas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Bet. 2008/09:FiU15, rskr. 2008/09:30.

SFS 2008:1062

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008