SFS 2008:1065 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

081065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skattebetalningslagen

(1997:483)

2

dels

att 11 kap. 11 b § ska upphöra att gälla,

dels

att 10 kap. 8 c §, 11 kap. 12 § samt 12 kap. 8 c § ska ha följande ly-

delse.

10 kap.

8 c §

3

En skalbolagsdeklaration ska innehålla

� de uppgifter som avses i 3 kap. 5 § lagen (2001:1227) om självdeklara-

tioner och kontrolluppgifter, och

� nödvändiga identifikationsuppgifter för den som avyttrat och för den

som förvärvat andelen.

11 kap.

12 §

4

En sådan säkerhet som avses i 11 a § ska vara en av bank eller kre-

ditmarknadsföretag utfärdad garantiförbindelse och avse det belopp som be-
stämts med stöd av 11 a §. Ställd säkerhet får tas i anspråk om den slutliga
skatten inte betalas. Har flera säkerheter ställts och överstiger säkerheterna
den slutliga skatten ska ianspråktagandet av säkerheterna fördelas efter skä-
lig grund. I övrigt ska bestämmelserna om säkerhet i 10�12 §§ och 13 § 2 la-
gen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. tillämpas. Vad
som sägs där om Kronofogdemyndigheten gäller då i stället Skatteverket.

Om säkerheten inte behöver tas i anspråk, ska skälig kostnad för ställd sä-

kerhet ersättas av staten. Bestämmelserna i 6�11 §§ lagen (1989:479) om er-
sättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. ska tillämpas.

12 kap.

8 c §

5

Om Skatteverket inte har begärt sådan säkerhet som avses i 11 kap.

11 a §, är den som avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten i fö-

1

Prop. 2008/09:40, bet. 2008/09:SkU9, rskr. 2008/09:70.

2

Senaste lydelse av 11 kap. 11 b § 2003:664.

3

Senaste lydelse 2003:227. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 2004:435.

5

Senaste lydelse 2003:664.

SFS 2008:1065

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1065

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

retaget tillsammans med företaget skyldig att betala företagets slutliga skatt.
Om den avyttrade andelen avser ett handelsbolag är den som avyttrat ande-
len tillsammans med den som förvärvat andelen skyldig att betala förvärva-
rens slutliga skatt. Betalningsansvar för den som avyttrat andelen eller den
aktiebaserade delägarrätten kan uppgå högst till det belopp för vilket säker-
het skulle ha ställts om sådan hade begärts.

Säkerhet som anges i 11 kap. 12 § ska tas i anspråk för företagets slutliga

skatt innan krav enligt första stycket ställs mot någon som avyttrat andelen
eller den aktiebaserade delägarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas i fråga om avytt-

ringar av andelar i skalbolag som sker efter den 31 december 2008. �ldre
bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om avyttringar som skett före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)