SFS 2008:1066 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

081066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229);

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen

(1999:1229)

2

dels

att rubriken närmast före 21 kap. 40 § ska utgå,

dels

att 3 kap. 18 § och 21 kap. 22, 36, 38, 39 och 40 §§ samt rubriken

närmast före 21 kap. 39 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 21 kap. 41 §, av följande ly-

delse.

3 kap.

18 §

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig i

1. inkomstslaget tjänst för inkomster som anges i 5 § lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta med undantag för inkomster
som anges i 6 § 1, 4 och 5 den lagen, om en begäran har gjorts enligt 4 § den
lagen,

2. inkomstslaget näringsverksamhet för inkomst från ett fast driftställe

eller en fastighet i Sverige,

3. inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag på grund av att

en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av
ett hus i Sverige avyttras eller blir privatbostadsrätt,

4 inkomstslaget näringsverksamhet för återförda avdrag för egenavgifter,
5. inkomstslaget näringsverksamhet för uttag eller utbetalning från ett

skogskonto eller skogsskadekonto som avses i 21 kap.,

6. inkomstslaget kapital för ett positivt räntefördelningsbelopp som avser

ett fast driftställe eller en näringsfastighet i Sverige,

7. inkomstslaget kapital för löpande inkomster av en privatbostadsfastig-

het eller en privatbostadsrätt i Sverige,

8. inkomstslaget kapital för kapitalvinst på en fastighet i Sverige eller på

en privat- eller näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus
eller en del av ett hus i Sverige,

9. inkomstslaget kapital för återfört uppskovsbelopp samt schablonintäkt

enligt 47 kap., och

10. inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital för utdelning på andelar

i svenska ekonomiska föreningar.

1

Prop. 2008/09:41, bet. 2008/09:SkU8, rskr. 2008/09:69.

2

Lagen omtryckt 2008:803.

SFS 2008:1066

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1066

Ersättning i form av sådan royalty eller periodvis utgående avgift för att

materiella eller immateriella tillgångar utnyttjas som ska räknas till in-
komstslaget näringsverksamhet ska anses som inkomst från ett fast drift-
ställe i Sverige, om ersättningen kommer från en näringsverksamhet med ett
fast driftställe här.

Skattskyldighet för inkomster som avses i första stycket 10 gäller inte för

sådana begränsat skattskyldiga personer som avses i 17 § 2�4.

21 kap.

22 §

Med skogsbruk avses att den skattskyldige utnyttjar skogen på sin

egen eller en arrenderad lantbruksenhet i Sverige eller i en annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Som skogsbruk räknas också av-
verkning av skog på en lantbruksenhet på grund av en avverkningsrätt som
den skattskyldige har förbehållit sig vid överlåtelse av en fastighet eller vid
fastighetsbildning och avyttring av sådan avverkningsrätt.

36 §

Uttag från ett skogskonto eller skogsskadekonto får göras tidigast

fyra månader efter insättningsdagen. Ett uttag får avse hela det innestående
beloppet eller en del av det, dock inte lägre belopp än 1 000 kronor.

Sedan tio år eller, när det gäller skogsskadekonto, tjugo år har gått från in-

gången av det år då insättning enligt 33 § senast skulle göras, ska kreditinsti-
tutet betala ut kvarstående medel.

Medel, som enligt 41 § tas över från ett skogskonto eller ett skogsskade-

konto, får tidigast tas ut och ska betalas ut av kreditinstitutet vid de tidpunk-
ter som enligt första och andra styckena gäller för insättningen på det ur-
sprungliga kontot.

38 §

Medel på ett skogskonto eller skogsskadekonto får föras över till ett

annat kreditinstitut utan att beskattning sker enligt 37 § om hela det innestå-
ende beloppet direkt förs över till ett motsvarande konto i det mottagande
kreditinstitutet. En sådan överföring får även göras när lantbruksenheten och
kontomedel tas över enligt 41 §.

När kontomedel förs över ska det överförande kreditinstitutet lämna det

mottagande kreditinstitutet de uppgifter som behövs för att det mottagande
kreditinstitutet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta kapitel och
lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

�verföring av lantbruksenhet eller kontomedel m.m.

39 §

Om den skattskyldiges lantbruksenhet övergår till en ny ägare genom

arv, testamente, bodelning eller på liknande sätt, ska medlen på kontona tas
upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. Detta gäller dock bara
om fastigheten utgjorde den övervägande delen av näringsverksamheten.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte om äganderätten övergår

genom gåva och den skattskyldige har gjort avdrag för de insatta medlen.
Första stycket gäller inte heller i fråga om medel som tas över enligt 41 §.

40 §

Om avtal träffas om överlåtelse eller pantsättning av medel på skogs-

konto eller skogsskadekonto, ska medlen på kontona tas upp som intäkt i in-

background image

3

SFS 2008:1066

komstslaget näringsverksamhet om inte annat följer av 41 §. Det anses inte
som överlåtelse eller pantsättning att en skattskyldig på begäran av Skogs-
styrelsen förbinder sig att inte förfoga över medlen utan styrelsens tillstånd.

41 §

Om den skattskyldiges lantbruksenhet med skogsmark övergår till en

närstående genom arv, testamente, gåva eller bodelning får denne ta över
medel på ett skogskonto eller skogsskadekonto utan att beskattning sker en-
ligt 37 §,

� om mottagaren vid arv, testamente eller bodelning med anledning av

ena makens död skriftligen förklarar att han tar över medlen, eller

� om parterna vid gåva eller bodelning av annan anledning än ena makens

död träffar skriftligt avtal om att medlen tas över.

Utöver vad som sägs i första stycket krävs
� att kontot förs över direkt till mottagaren eller medlen förs direkt över

till ett motsvarande konto som innehas av mottagaren, och

� att överföringen sker samma beskattningsår som lantbrukenheten över-

går.

Om bara en del av lantbruksenheten övergår till den närstående, får denne

ta över högst så stor del av kontomedlen som hans andel motsvarar av den
övertagna skogsmarkens skogsbruksvärde i förhållande till skogsbruksvär-
det för all skogsmark på lantbruksenheten det beskattningsår då enheten
övergår.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas på överföringar

av skogskonton och skogsskadekonton som görs efter den 31 december
2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008