SFS 2008:1067 Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter

081067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2001:1227) om

självdeklarationer och kontrolluppgifter

dels

att 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 5 §, av följande ly-

delse.

7 kap.

4 §

2

Kontrolluppgift ska lämnas om uttag och utbetalning enligt 32 kap.

8 § inkomstskattelagen (1999:1229) från ett upphovsmannakonto. Kontroll-
uppgift ska också lämnas om överlåtelse, pantsättning eller övertagande av
medel på sådant konto enligt 32 kap. 11 § första stycket 1 eller 2 inkomst-
skattelagen, om dessa förhållanden är kända.

Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kredit-

institutet.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om
1. uttaget eller utbetalt belopp, och
2. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.

5 §

Kontrolluppgift ska lämnas om uttag och utbetalning enligt 21 kap.

36 § inkomstskattelagen (1999:1229) från ett skogskonto eller ett skogs-
skadekonto. Kontrolluppgift ska också lämnas om överlåtelse, pantsättning
eller övertagande av medel på sådana konton enligt 21 kap. 40 och 41 §§ in-
komstskattelagen, om dessa förhållanden är kända.

Kontrolluppgift ska lämnas för kontohavaren av det kontoförande kredit-

institutet.

I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om
1. uttaget eller utbetalt belopp, och
2. överlåtelse, pantsättning eller övertagande av kontomedel.

1

Prop. 2008/09:41, bet. 2008/09:SkU8, rskr. 2008/09:69.

2

Senaste lydelse 2004:440.

SFS 2008:1067

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1067

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och tillämpas första gången vid

2010 års taxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)