SFS 2008:1068 Förordning om ändring i förordningen (2003:120) om elcertifikat

081068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:120) om
elcertifikat;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 13, 16 och 18 §§ förordningen (2003:120) om

elcertifikat ska ha följande lydelse.

13 §

1

Den som har ett certifikatkonto ska betala en avgift för kontot. Kon-

toavgiften ska beräknas på det högsta antalet elcertifikat som samtidigt varit
registrerade på kontot under avgiftsperioden och vara 0,07 kronor för varje
registrerat certifikat. Kontoavgiften ska dock alltid vara lägst 50 kronor.

16 §

2

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om vilka uppgifter

som ska lämnas i en anmälan enligt 4 kap. 7 §, en ansökan enligt 4 kap.
7 a §, en deklaration enligt 4 kap. 9 § första stycket och en anmälan enligt
6 kap. 7 a § andra stycket lagen (2003:113) om elcertifikat.

Statens energimyndighet får även meddela föreskrifter om vilka uppgifter

som ska lämnas vid prövning av frågan om fortsatt registrering.

18 §

3

Affärsverket svenska kraftnät får meddela föreskrifter om elektro-

nisk signering och överföring av en ansökan om registrering enligt 3 kap.
10 § lagen (2003:113) om elcertifikat.

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om sättet för elektronisk

överföring av ansökningar, anmälningar och deklarationer med därtill
hörande handlingar enligt 6 kap. 14 § lagen (2003:113) om elcertifikat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:1108.

2

Senaste lydelse 2006:1302.

3

Senaste lydelse 2006:1302. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:1068

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008