SFS 2008:1069 Förordning om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779)

081069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i yrkestrafikförordningen (1998:779);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver

1

att det i yrkestrafikförordningen (1998:779) ska

införas tre nya paragrafer, 1 kap. 4 § samt 4 kap. 5 och 6 §§, av följande ly-
delse.

1 kap.

4 §

Krav på tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1998:490) ska inte gälla för

kombinerade transporter av gods mellan Sverige och en annan EU-stat, för-
utsatt att transportföretaget innehar ett sådant gemenskapstillstånd, som
föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om till-
träde till marknaden vid godstransporter på väg inom gemenskapen till eller
från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters
territorier

2

.

Gemenskapstillståndet ska kombineras med ett förartillstånd om

föraren är medborgare i tredje land. Kravet på gemenskapstillstånd gäller
inte för de transporter som är undantagna från sådant krav enligt bilaga 2 till
förordningen (EEG) 881/92.

Med en kombinerad transport avses en transport av gods mellan EU-stater

där en lastbil, släpvagn, påhängsvagn, med eller utan dragbil, ett växelflak
eller en sådan container som är minst 20 fot lång används för transport av
godset på väg den inledande och den avslutande transportsträckan och god-
set fraktas på järnväg, inre vattenvägar eller till havs den mellanliggande
sträckan. Den mellanliggande sträckan ska vara minst 100 kilometer, och
vägtransporten ska ske

� mellan den plats där godset lastas och närmaste pålastningsstation eller

mellan närmast lämpliga urlastningsstation och den plats där godset lossas,
eller

� inom en radie av 150 kilometer från lastnings- eller lossningshamnen.
En inledande eller avslutande transportsträcka på väg i samband med en

kombinerad transport får innefatta en gränspassage.

1

Jfr rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för

vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368,
17.12.1992, s. 38, Celex 31992L0106), senast ändrat genom rådets direktiv 2006/103/
EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 344, Celex 32006L0103).

2

EGT L 95, 9.4.1992, s. 1 (Celex 31992R0881).

SFS 2008:1069

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1069

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4 kap.

5 §

När en kombinerad transport som avses i 1 kap. 4 § utförs i yrkesmäs-

sig trafik ska det, i ett transportdokument som minst uppfyller kraven i arti-
kel 6 i rådets förordning nr 11 av den 27 juni 1960 om avskaffande av diskri-
minering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i
Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen

3

, anges

� för en järnvägssträcka, pålastnings- och urlastningsstation, och
� för en inre vattenväg eller sjötransport, lastnings- och lossningshamn.
Uppgifterna ska anges i transportdokumentet innan transporten genom-

förs och bestyrkas genom en stämpel av järnvägs- eller hamnmyndigheten
när den del av transporten avslutas som har skett på järnväg, inre vattenväg
eller till sjöss.

När en släp- eller påhängsvagn som tillhör ett företag som utför kombine-

rade transporter för egen räkning, på den avslutande sträckan transporteras
av en dragbil som tillhör ett företag som utför transport i yrkesmässig trafik
ska, i stället för vad som anges i första och andra styckena, den del av trans-
porten som har utförts eller ska utföras på järnväg eller inre vattenvägar eller
till sjöss anges i ett annat transportdokument.

6 §

Ett transportdokument som avses i 5 § ska medföras i fordonet och på

uppmaning visas upp för bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman, tillsam-
mans med det gemenskapstillstånd och det förartillstånd som anges i 1 kap.
4 §.

Denna förordning träder i kraft den 12 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3

EGT 52, 16.8.1960, s. 1121 (Celex 31960R0011).