SFS 2008:1070 Förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet

081070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1�4, 12 och 17 §§ förordningen (2007:1153)

med instruktion för Statens energimyndighet ska ha följande lydelse.

1 §

1

Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om an-

vändning och tillförsel av energi.

Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el

och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndighe-
ten ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar
energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en
låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till
omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Stränga krav ska
ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid omvandling och ut-
veckling av all energiteknik.

Myndigheten ska i sitt arbete bidra till att de av riksdagen antagna miljö-

kvalitetsmålen som är relevanta för energisektorn uppfylls, med särskilt fo-
kus på miljömålen begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, frisk luft,
bara naturlig försurning, levande sjöar och vattendrag och storslagen fjäll-
miljö.

2 §

Statens energimyndighet ska

1. verka för rationell tillförsel, omvandling, distribution och användning

av energi,

2. samordna arbetet med omställningen av energisystemet och verka för

en ökad användning av förnybara energikällor, särskilt vindkraft,

3. inom sitt verksamhetsområde främja forskning, utveckling, demonstra-

tion, innovation, affärsutveckling och kommersialisering, marknadsintro-
duktion av ny teknik och nya tjänster samt nyttiggörande av resultat från så-
dan verksamhet,

4. vara tillsynsmyndighet för naturgasförsörjning enligt 8 a kap. natur-

gaslagen (2005:403),

5. utarbeta underlag för utvärdering och omprövning av de samlade ener-

gipolitiska programmen,

6. bevaka energimarknadernas och energisystemets utveckling och sär-

skilt energiomvandlingens och energianvändningens inverkan på och bety-

1

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:1070

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1070

delse för miljö och klimat samt näringslivets konkurrenskraft och den eko-
nomiska tillväxten,

7. följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet och

främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,

8. ansvara för officiell statistik i enlighet med vad som anges i förord-

ningen (2001:100) om den officiella statistiken,

9. bevaka att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 106/2008

av den 15 januari 2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitets-
märkning av kontorsutrustning

2

följs,

10. för Sveriges räkning, som nationell expertmyndighet för de projektba-

serade mekanismerna gemensamt genomförande och ren utveckling, ansvara
för att formellt godkänna klimatprojekt i enlighet med beslut 16/CP.7 och
17/CP.7 under Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring,

11. inom sin verksamhet för en effektiv energianvändning, beakta beho-

ven av funktionalitet, hanterbarhet och andra konsumentaspekter vid utform-
ning av märkning och tekniska standarder samt vid provning av energian-
vändande utrustning,

12. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet,
13. tillsammans med Naturvårdsverket delta i arbetet med att genomföra

och föreslå förbättringar av systemet för handel med utsläppsrätter,

14. medverka i och förvärva utsläppsenheter från projekt inom ramen för

Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer JI och CDM samt
liknande marknadsbaserade flexibla mekanismer upprättade under Förenta
nationernas ramkonvention om klimatförändring eller inom ramen för beslu-
tet om ansvarsfördelning inom EU,

15. medverka i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet med ut-

gångspunkt i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och i en-
lighet med prioriteringarna i En nationell strategi för regional konkurrens-
kraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007�2013, och

16. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

3 §

Myndigheten ska fullgöra Sveriges uppgiftsskyldighet enligt kapitel V

i avtalet om ett internationellt energiprogram (IEP) som undertecknades i
Paris den 18 november 1974 (S� 1975:50) och rådets direktiv 68/414/EEG
av den 20 december 1968 om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha
minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter

3

, ändrat genom rådets

direktiv 98/93/EG

4

.

Myndigheten ska planera, samordna, och i den utsträckning som rege-

ringen föreskriver, genomföra ransoneringar och andra regleringar som gäl-
ler användning av energi. I frågor om planering och samordning ska myn-
digheten samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4 §

Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet enligt lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Myndigheten har till uppgift att,

2

EUT L 39, 13.2.2008, s. 1 (Celex 32008R0106).

3

EGT L 308, 23.12.1968, s. 14 (Celex 31968L0414).

4

EGT L 358, 31.12.1998, s. 100 (Celex 31998L0093).

background image

3

SFS 2008:1070

tillsammans med Naturvårdsverket, löpande informera verksamhetsutövare
och allmänheten om handelssystemet.

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt förordningen

(2003:120) om elcertifikat. Myndigheten ska följa upp, utvärdera och redo-
göra för utvecklingen inom elcertifikatsystemet.

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet enligt förordningen

(2004:1198) om program för energieffektivisering och ska redogöra för re-
sultaten av denna verksamhet.

12 §

Vid Statens energimyndighet ska det finnas en beslutande nämnd,

Energiutvecklingsnämnden. Nämnden har till uppgift att inom myndighe-
tens verksamhetsområde

1. verka för fördjupad samverkan med näringslivet om forskning, utveck-

ling, demonstration och

2. besluta om stöd enligt förordningen (2008:761) om statligt stöd till

forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

17 §

Statens energimyndighet ska bistå regeringen med att ta fram under-

lag till sådan rapportering som faller inom myndighetens ansvarsområde.

Statens energimyndighet ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 2 § 12

rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och sam-
råda med rådet om vilken rapportering som behövs.

Den rapport som myndigheten årligen ska utarbeta i enlighet med de rap-

porteringskrav som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/67/EG av den 26 april 2004 om åtgärder för att säkerställa en tryggad
naturgasförsörjning

5

ska utarbetas i samråd med Affärsverket svenska kraft-

nät.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5

EUT L 127, 29.4.2004, s. 92 (Celex 32004L0067).

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008