SFS 2008:1071 Förordning om ändring i förordningen (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket

081071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1121)
med instruktion för Elsäkerhetsverket;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1121) med instruktion

för Elsäkerhetsverket ska ha följande lydelse.

1 §

Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrå-

gor på elområdet. De övergripande målen för verksamheten är att förebygga
skador orsakade av elektricitet på person och egendom samt störningar på
radiokommunikation och näringsverksamhet inom området elektromagne-
tisk kompatibilitet (EMC). Verket ska svara för att bygga upp, upprätthålla
och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk
materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompati-
bilitet.

Verket ska också följa den internationella utvecklingen och främja

svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

Verket ska se till att de regelverk och rutiner som verket disponerar över

är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1071

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008