SFS 2008:1072 Förordning om ändring i förordningen (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen

081072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1118)
med instruktion för Energimarknadsinspektionen;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2007:1118) med in-

struktion för Energimarknadsinspektionen ska ha följande lydelse.

1 §

1

Energimarknadsinspektionens uppgifter är att

1. ansvara för tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen enligt el-

lagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) med undantag för frågor om
försörjningstrygghet enligt 8 a kap., och lagen (1978:160) om vissa rörled-
ningar samt för tillsynen och regelgivningen enligt fjärrvärmelagen
(2008:263),

2. upprätta och offentliggöra en tillsynspolicy,
3. inom sitt verksamhetsområde verka för
a) effektiv konkurrens på el- och naturgasmarknaderna,
b) funktion, effektivitet och konkurrenskraftiga priser på fjärrvärmemark-

naderna,

c) stärka el-, naturgas- och fjärrvärmekundernas ställning och möjliggöra

aktiva valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information,

4. främja energikonsumenters rättigheter genom att i samråd med Konsu-

mentverket samordna upprättandet av svar avseende Europeiska kommissio-
nens checklista, offentliggöra samt hålla checklistan fortsatt aktuell,

5. följa och analysera utvecklingen på el-, naturgas- och fjärrvärmemark-

naderna och lämna förslag till ändringar i regelverk eller andra åtgärder för
att främja marknadernas funktion,

6. inom sitt område fullgöra uppgifter som följer av
a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni

2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upp-
hävande av direktiv 96/92/EG

2

, senast ändrat genom rådets direktiv

2008/3/EG

3

,

b) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni

2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om
upphävande av direktiv 98/30/EG

4

och i det sammanhanget samråda med

Affärsverket svenska kraftnät när det gäller utarbetandet av den årliga rap-
porten om försörjningstrygghet för naturgas,

1

Senaste lydelse 2008:529.

2

EUT L 176, 15.7.2003, s. 37 (Celex 32003L0054).

3

EUT L 17, 22.1.2008, s. 6 (Celex 32008L0003).

4

EUT L 176, 15.7.2003, s. 57 (Celex 32003L0055).

SFS 2008:1072

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1072

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

c) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari

2006 om åtgärder för att trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar

5

,

d) Europaparlamentets och rådets förordning nr 1775/2005 av den 28 sep-

tember 2005 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten

6

,

7. för Sveriges räkning delta i utvecklingen av marknaderna för el och na-

turgas inom Norden och EU,

8. samarbeta med nordiska och övriga europeiska tillsynsmyndigheter i

syfte att verka för en harmonisering av regelverk så att likvärdiga förutsätt-
ningar skapas på marknaderna för el och naturgas inom Norden och EU, och

9. se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är

kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

2 §

Energimarknadsinspektionen ska särskilt samverka med

1. Konsumentverket och Konkurrensverket i frågor som rör kundfrågor

och marknadsövervakning av de konkurrensutsatta energimarknaderna,

2. Elsäkerhetsverket i frågor som rör leveranssäkerhet och överförings-

kvalitet i elnätet, och

3. Affärsverket Svenska kraftnät i frågor som rör utvecklingen av de ge-

mensamma marknaderna för el och naturgas inom Norden och Europa.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

5

EUT L 33, 4.2.2006, s. 22 (Celex 32005L0089).

6

EUT L 289, 3.11.2005, s. 1 (Celex 32005R1775).