SFS 2008:1073 Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

081073.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 6 § vägmärkesförordningen (2007:90)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

6 §

Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.

Märke

Närmare föreskrifter

B2 Stopplikt

Märket anger att förare har stopplikt
före infart på korsande väg, led eller
spårområde och att bestämmelserna
i 3 kap. 19 § trafikförordningen är
tillämpliga.

Om samtliga tillfarter i en kors-

ning har stopplikt anges detta med
tilläggstavla T14,

flervägsstopp

.

B3 �vergångsställe

Märkena, som är likvärdiga och kan
användas var för sig eller tillsam-
mans, anger ett övergångsställe. Vid
obevakade övergångsställen är för
fordonsförare bestämmelserna i
3 kap. 61 § och för gående bestäm-
melserna i 7 kap. 4 § trafikförord-
ningen tillämpliga.

SFS 2008:1073

Utkom från trycket
den 5 december 2008

background image

2

SFS 2008:1073

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

B4 Huvudled

Märket är uppsatt vid huvudledens
början och upprepat efter varje kors-
ning med annan väg än sådan som
avses i 3 kap. 21 § andra stycket tra-
fikförordningen, om det inte ändå
tydligt framgår att huvudleden fort-
sätter efter korsningen.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Märke

Närmare föreskrifter