SFS 2008:1078 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

081078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 27 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 19 och 20 §§ lagen (1994:448) om

pantbrevsregister ska ha följande lydelse.

19 §

2

Den som har fått tillstånd enligt 14 § får ha direktåtkomst till pant-

brevsregistret. Sådan direktåtkomst får dock inte avse uppgift om registrerad
pantbrevshavare annat än om

1. tillståndshavaren är registrerad som pantbrevshavare för inteckningen,

eller

2. den berörda pantbrevshavaren har medgett det.
�ven inskrivningsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och lantmäteri-

myndigheter får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåt-
komst får inte avse uppgift om registrerad pantbrevshavare, om inte pant-
brevshavaren har medgett det.

20 §

3

Den statliga lantmäterimyndighetens beslut enligt denna lag får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid

överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7, rskr. 2008/09:36.

2

Senaste lydelse 2008:163.

3

Senaste lydelse 2008:546.

SFS 2008:1078

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008