SFS 2008:1080 Förordning om inteckningsbrevsregister

081080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inteckningsbrevsregister;

utfärdad den 27 november 2008.

Inledande bestämmelser

1 §

Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen

(1998:204) för inteckningsbrevsregistret.

2 §

Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i de

registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För
dessa syften får myndigheten i ett enskilt fall besluta om särskilda villkor för
behandlingen av personuppgifter.

3 §

Inteckningsbrevsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ända-

mål att användas

1. för registrering av företagsinteckningar och inteckningsbrevshavare en-

ligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister,

2. som underlag för beslut som får meddelas enligt lagen om intecknings-

brevsregister, och

3. som underlag för underrättelser till inteckningsbrevshavare och dem

som enligt 2 § andra stycket lagen om inteckningsbrevsregister ska anses
som inteckningsbrevshavare av företagsinteckningsbrev om innehållet i fö-
retagsinteckningsregistret.

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i första stycket får

också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstäm-
melse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra
stycket personuppgiftslagen (1998:204).

4 §

För varje företagsinteckning som registreras i inteckningsbrevsregist-

ret ska i registret anges

1. datum för ansökan om företagsinteckning och inskrivningsmyndighe-

tens aktnummer,

2. datum för registreringen av företagsinteckningen i inteckningsbrevsre-

gistret.

I förekommande fall ska i registret anges
1. inteckningsbrevshavarens namn och datum för registreringen av inteck-

ningsbrevshavaren,

2. uppgift som avses i 8 § andra meningen lagen (2008:1075) om inteck-

ningsbrevsregister,

3. beslut enligt 9 eller 10 § lagen om inteckningsbrevsregister.

SFS 2008:1080

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1080

Vid sådan redovisning av företagsinteckningsbrev som avses i 2 § tredje

stycket lagen om inteckningsbrevsregister ska i registret dessutom anges de
ytterligare uppgifter som fordras för identifiering av företagsinteckningsbre-
vet.

Registrering av nya företagsinteckningar

5 §

En ansökan om registrering enligt 3 § lagen (2008:1075) om inteck-

ningsbrevsregister ska ges in till inskrivningsmyndigheten i samband med
ett ärende om företagsinteckning.

6 §

I samband med registrering enligt 3 § lagen (2008:1075) om inteck-

ningsbrevsregister ska Bolagsverket sända en underrättelse om åtgärden till
den som registreras som inteckningsbrevshavare eller som genom åtgärden
ska anses som inteckningsbrevshavare, om denne är någon annan än sökan-
den i ärendet.

Registrering av tidigare beviljade företagsinteckningar

7 §

I samband med registrering enligt 4 § lagen (2008:1075) om inteck-

ningsbrevsregister ska Bolagsverket sända en underrättelse om åtgärden till
den som registreras som inteckningsbrevshavare eller som genom åtgärden
ska anses som inteckningsbrevshavare, om denne är någon annan än sökan-
den i ärendet.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas

med hjälp av automatiserad behandling.

Registrering av inteckningsbrevshavare m.m.

8 §

När Bolagsverket vidtar en registreringsåtgärd enligt 5 eller 6 § lagen

(2008:1075) om inteckningsbrevsregister, ska verket sända en underrättelse
om åtgärden till

1. den som är sökande i ärendet, och
2. den som har registrerats som inteckningsbrevshavare eller som genom

åtgärden ska anses som inteckningsbrevshavare.

Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skriftlig full-

makt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas

med hjälp av automatiserad behandling.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om vilka adressuppgifter som be-

hövs för att underrättelseskyldigheten enligt andra stycket ska kunna fullgö-
ras.

Utfärdande av skriftligt företagsinteckningsbrev

9 §

Bestämmelserna om företagsinteckningsbrev i 24 och 25 §§ förord-

ningen (2003:552) om företagshypotek gäller i tillämpliga delar vid utfär-
dandet av skriftligt företagsinteckningsbrev enligt 7 § lagen (2008:1075) om
inteckningsbrevsregister.

background image

3

SFS 2008:1080

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev ska innehålla, utöver de uppgifter

som avses i 25 § förordningen om företagshypotek, uppgift om att brevet har
utfärdats enligt 7 § lagen om inteckningsbrevsregister samt uppgift om da-
tum för utfärdandet.

10 §

När Bolagsverket utfärdar ett skriftligt företagsinteckningsbrev enligt

7 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister, ska verket sända en un-
derrättelse om åtgärden till den som är sökande i ärendet.

Om sökanden har företrätts av ett ombud som inte har visat upp skriftlig

fullmakt, ska både sökanden och ombudet underrättas.

Om den som ska underrättas har medgett det, får underrättelsen lämnas

med hjälp av automatiserad behandling.

Bolagsverket får meddela föreskrifter om vilka adressuppgifter som be-

hövs för att underrättelseskyldigheten enligt andra stycket ska kunna fullgö-
ras.

�ndring av namnuppgift

11 §

Om en registrerad inteckningsbrevshavare byter namn eller firma, får

Bolagsverket efter anmälan föra in den nya uppgiften i registret.

Rättelse m.m.

12 §

Om Bolagsverket finner att en uppgift i inteckningsbrevsregistret är

felaktig, ska verket, om felet inte kan rättas omedelbart och är sådant att det
föranleder osäkerhet om rättsläget, genast anmärka förhållandet i registret.
Anmärkningen ska tas bort ur registret så snart rättelse har skett.

Om ett beslut att registrera en företagsinteckning eller att registrera eller

avregistrera en inteckningsbrevshavare har överklagats, ska även detta an-
märkas i registret. Anmärkningen ska tas bort när det överklagade beslutet
har vunnit laga kraft.

Tillstånd att registreras som inteckningsbrevshavare

13 §

Ansökan enligt 12 § lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister

görs skriftligen hos Bolagsverket. Sökanden ska ge in de handlingar som
åberopas till stöd för ansökan.

Innan Bolagsverket meddelar tillstånd eller återkallar ett tidigare medde-

lat tillstånd, ska det, om det inte är obehövligt, ge Finansinspektionen till-
fälle att yttra sig.

Elektronisk ingivning

14 §

Ansökningar om åtgärder som avses i 4�7, 9 och 10 §§ lagen

(2008:1075) om inteckningsbrevsregister och framställningar om utläm-
nande av uppgifter i inteckningsbrevsregistret får av den som har fått till-
stånd enligt 12 § lagen om inteckningsbrevsregister överföras elektroniskt
till Bolagsverket enligt föreskrifter som meddelas av verket.

background image

4

SFS 2008:1080

Bolagsverket får meddela föreskrifter om att annan än den som har fått

tillstånd enligt 12 § lagen om inteckningsbrevsregister får överföra ansök-
ningar och framställningar som avses i första stycket elektroniskt.

Direktåtkomst m.m.

15 §

Den som har fått tillstånd enligt 12 § lagen (2008:1075) om inteck-

ningsbrevsregister får ha direktåtkomst till inteckningsbrevsregistret. Sådan
direktåtkomst får dock inte avse uppgift om registrerad inteckningsbrevs-
havare annat än om

1. tillståndshavaren är registrerad som inteckningsbrevshavare för inteck-

ningen, eller

2. den berörda inteckningsbrevshavaren har medgett det.
Den vars egendom har intecknats får ha direktåtkomst till sådana uppgif-

ter i inteckningsbrevsregistret som avser inteckningar i den egna egendo-
men.

Inskrivningsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten får ha direktåt-

komst till inteckningsbrevsregistret. Direktåtkomsten får inte avse uppgifter
om inteckningar som inte behövs för handläggningen av ärenden hos myn-
digheten.

16 §

Sekretess enligt 8 kap. 31 § sekretesslagen (1980:100) hindrar inte att

uppgift om registrerad inteckningshavare lämnas till inskrivningsmyndighe-
ten enligt 4 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek om uppgiften be-
hövs i ett inteckningsärende, eller till Kronofogdemyndigheten om uppgiften
behövs i ett verkställighetsärende.

Inhämtande av uppgifter till registret

17 §

I samband med registreringsåtgärder enligt 3�10

§§ lagen

(2008:1075) om inteckningsbrevsregister får Bolagsverket hämta uppgifter
om företagsinteckningen från företagsinteckningsregistret med hjälp av
automatiserad behandling.

Bevarande av borttagna uppgifter

18 §

Uppgifter som har tagits bort från inteckningsbrevsregistret enligt 6�

8 §§ lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska bevaras i minst tio
år.

�vriga bestämmelser om det tekniska förfarandet

19 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om det tekniska förfarandet vid

förandet av inteckningsbrevsregistret.

Avgifter

20 §

I ärenden om registrering eller avregistrering enligt lagen

(2008:1075) om inteckningsbrevsregister ska sökanden betala avgifter enligt
följande.

background image

5

SFS 2008:1080

Registrering av ny företagsinteckning (3 §)

3 kr

Registrering av tidigare beviljad företagsinteckning (4 §)

4 kr

Registrering av inteckningsbrevshavare (5 §) per företagsinteckning

5 kr

Avregistrering eller byte av inteckningsbrevshavare (6 §) per företags-

inteckning 5

kr

Avregistrering med utfärdande av skriftligt företagsintecknings-

brev (7 §)

20 kr

21 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om att avgift enligt 20 § ska be-

talas när ansökan ges in. Om verket har meddelat föreskrifter om detta och
sökanden inte har betalat avgiften, ska sökanden föreläggas att betala avgif-
ten inom en viss tid. Följs inte detta föreläggande, ska ansökan avvisas. Sö-
kanden ska upplysas om detta i föreläggandet.

22 §

Bolagsverket får meddela föreskrifter om undantag från bestämmel-

serna i 20 §.

23 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna förord-
ning än beslut om avgift får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008