SFS 2008:1081 Förordning om ändring i förordningen (2003:552)om företagshypotek

081081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:552)
om företagshypotek;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:552) om företags-

hypotek

1

dels

att 4, 22 och 24�28 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 4 a, 14 a och

26 a §§, av följande lydelse.

4 §

Företagsinteckningsregistret ska innehålla de uppgifter som framgår av

7�11 §§.

Företagsinteckningsregistret ska även innehålla annan information som

har samband med information som enligt 7�11 §§ ingår i registret (tilläggs-
information). Bestämmelser om sådan information finns i 13�14 a §§.

Tilläggsinformationen ska redovisas skild från övriga uppgifter i registret.

4 a §

En ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till inskrivnings-

myndigheten enligt föreskrifter som inskrivningsmyndigheten får meddela.

14 a §

Som tilläggsinformation till företagsinteckningsregistret ska redo-

visas om det företagsinteckningsbrev som svarar mot en inteckning är ett
skriftligt företagsinteckningsbrev.

22 §

�ver inskrivningsmyndighetens beslut ska det utfärdas bevis.

Bevis om beslut i inskrivningsärende utfärdas enligt följande.

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2008:1001.

Ansökan avser

Beslut

Bevis

Inteckning

bifall

skriftligt företagsintecknings-
brev eller elektroniskt före-
tagsinteckningsbrev

övriga

inskrivningsbevis

Utbyte av företagsinteck-
ningsbrev

bifall

skriftligt företagsintecknings-
brev eller elektroniskt före-
tagsinteckningsbrev

SFS 2008:1081

Utkom från trycket
den 9 december 2008

4*

SFS 2008:1075�1102

background image

2

SFS 2008:1081

Begärs sammanföring och i samband därmed utbyte av det intecknings-

brev som den sammanförda inteckningen svarar mot, ska inteckningsbrev på
grund av sammanföringen inte utfärdas. De inteckningsbrev som ska utfär-
das på grund av utbytet ska innehålla uppgift om både sammanföringen och
utbytet.

Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed sammanföring,

som berör en inteckning som svarar mot ett av de begärda nya intecknings-
breven, ska inteckningsbrev inte utfärdas för utbytet i denna del. Det inteck-
ningsbrev som ska utfärdas på grundval av sammanföringen ska innehålla
uppgift om både utbytet och sammanföringen.

Begärs utbyte av inteckningsbrev och i samband därmed dödning av in-

teckning som svarar mot ett av de nya inteckningsbreven, ska intecknings-
brev för dödad inteckning inte utfärdas. I stället ska utfärdas inskrivningsbe-
vis för dödningen innefattande uppgift om utbytet.

I annat fall än som avses i andra�femte styckena ska utfärdas ett särskilt

bevis på begäran av sökanden.

24 §

Inskrivningsbevis, skriftliga företagsinteckningsbrev samt underrät-

telser som avses i 23 § ska skrivas ut med hjälp av automatiserad behand-
ling. Handlingarna undertecknas inte.

Särskilt bevis ska utfärdas manuellt av inskrivningsmyndigheten och ska

undertecknas av den som har fattat beslutet.

Kan inskrivningsbevis, skriftligt företagsinteckningsbrev eller underrät-

telse till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte framställas på det
sätt som anges i första stycket, får inskrivningsmyndigheten i stället fram-

övriga

inskrivningsbevis

Sammanföring

bifall

skriftligt företagsintecknings-
brev eller elektroniskt före-
tagsinteckningsbrev

övriga

inskrivningsbevis

Nedsättning

bifall

skriftligt företagsintecknings-
brev eller elektroniskt före-
tagsinteckningsbrev

övriga

inskrivningsbevis

Dödning

alla

inskrivningsbevis

Dödning enligt 13 § lagen
(1927:85) om dödande av
förkommen handling

alla

inskrivningsbevis

Rättelse

alla

skriftligt företagsintecknings-
brev, elektroniskt företagsin-
teckningsbrev eller inskriv-
ningsbevis

background image

3

SFS 2008:1081

ställa handlingen i form av ett särskilt bevis. Inteckningsbrev ska därvid ut-
färdas på sådan blankett som avses i 25 §.

Rättas felskrivning i bevis sedan beviset har lämnats ut, ska rättelsen be-

styrkas av den som har fattat beslutet om rättelse.

Av 1 kap. 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek framgår att ett elek-

troniskt företagsinteckningsbrev utfärdas genom registrering av inteck-
ningen i inteckningsbrevsregistret. Om sådan registrering finns särskilda be-
stämmelser i lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister och förord-
ningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister.

25 §

2

Inskrivningsbevis och skriftliga företagsinteckningsbrev ska utfärdas

på särskilda blanketter. Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter
om blanketternas utformning.

Skriftliga företagsinteckningsbrev ska innehålla uppgift om
1. datum och nummer för inteckningsansökan,
2. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens va-

luta,

3. person- eller organisationsnummer och namn eller firma, och
4. det beslut som ligger till grund för företagsinteckningsbrevets utfär-

dande, om beslutet inte meddelas samma inskrivningsdag som intecknings-
ansökan hänför sig till.

Om ett nytt skriftligt företagsinteckningsbrev utfärdas enligt 4 kap. 22 §

lagen (2008:990) om företagshypotek med anledning av rättelse, ska det
anges i det nya företagsinteckningsbrevet att det ersätter ett tidigare utfärdat
sådant brev.

Om skriftliga företagsinteckningsbrev som utfärdas enligt 7 § lagen

(2008:1075) om inteckningsbrevsregister finns särskilda bestämmelser i 9
och 10 §§ förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister.

26 §

Om en inteckning dödas, ska, i förekommande fall, det skriftliga före-

tagsinteckningsbrevet göras obrukbart och behållas av inskrivningsmyndig-
heten. När ett nytt inteckningsbrev utfärdas efter en inteckningsåtgärd gäller
detsamma i fråga om tidigare utfärdade skriftliga inteckningsbrev.

26 a §

Om sökanden har företrätts av ombud som inte har visat upp skrift-

lig fullmakt, ska en underrättelse om det beslut genom vilket ärendet har av-
gjorts sändas till sökanden.

27 §

Bevis om de uppgifter som redovisas i företagsinteckningsregistret

lämnas i form av gravationsbevis. Gravationsbevis utfärdas särskilt för varje
registerpost. Beviset ska innehålla de uppgifter som redovisas i registerpos-
ten samt uppgifter enligt 14 a § och om aktualitetsdatum.

Bevis om att en viss fysisk eller juridisk person inte förekommer i före-

tagsinteckningsregistret lämnas också i form av gravationsbevis.

Gravationsbevis utfärdas på blankett enligt formulär som fastställs av in-

skrivningsmyndigheten. Beviset undertecknas inte. På blanketten ska det
finnas uppgift om inskrivningsmyndighetens namn och adress.

2

Senaste lydelse 2008:1001.

background image

4

SFS 2008:1081

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

28 §

Inskrivningsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivningsverksamheten vid längre driftavbrott i systemet för auto-

matiserad behandling,

2. avgifter för användningen av företagsinteckningsregistret,
3. om vilka adressuppgifter som behövs för att underrättelseskyldigheten

enligt enligt 26 a § ska kunna fullgöras, och

4. tillämpningen av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)