SFS 2008:1083 Förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

081083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:406) om
stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1984:406) om stämpelskatt

vid inskrivningsmyndigheter ska införas en ny paragraf, 18 a §, samt när-
mast före 18 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Uppbörd av stämpelskatt vid Bolagsverket m.m.

18 a §

En inskrivningsmyndighet som avses i 38 a § lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, trots bestämmelserna i 33 §
samma lag, lämna ut andra handlingar än företagsinteckningsbrev även
innan skatten har betalats.

Inskrivningsmyndigheten beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Inskriv-

ningsmyndigheten får även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut
företagsinteckningsbrev innan skatten har betalats, om myndigheten och sö-
kanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

SFS 2008:1083

Utkom från trycket

den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008