SFS 2008:1084 Förordning om ändring i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

081084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1990:927) om statlig
ersättning för flyktingmottagande m.m.;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1990:927) om statlig ersätt-

ning för flyktingmottagande m.m.

1

ska ha följande lydelse.

10 §

2

Ett schablonbelopp ska vara

� 116 300 kronor för personer under 16 år,
� 189 400 kronor för personer som fyllt 16 år men inte 65 år, och
� 69 900 kronor för personer som fyllt 65 år.
Schablonbeloppets storlek ska beräknas utifrån utlänningens ålder vid ut-

gången av månaden innan schablonbeloppet betalas ut.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1994:734.

2

Senaste lydelse 2007:1209.

SFS 2008:1084

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008