SFS 2008:1085 Förordning med instruktion för Kompetensrådet för utveckling i staten

081085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Kompetensrådet för utveckling
i staten;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Kompetensrådet för utveckling i staten har till uppgift att bistå reger-

ingen i frågor som rör den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvalt-
ningen.

2 §

Myndigheten ska

1. på uppdrag av regeringen genomföra projekt som syftar till ökad kun-

skap i statsförvaltningen inom områden som är prioriterade för den strate-
giska kompetensförsörjningen,

2. uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för kom-

petensförsörjningen i statsförvaltningen,

3. upphandla och tillhandahålla utbildningar i ämnen som rör Europeiska

unionen samt andra av regeringen prioriterade utbildningar inom området
för strategisk kompetensförsörjning,

4. anordna utbildning inför deltagande i Europeiska unionens institutio-

ners uttagningsprov, s.k. concours, och

5. administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgö-

ring.

3 §

Myndigheten får informera och vägleda de statliga myndigheterna i

frågor som rör utbudet av utbildningar som har betydelse för den strategiska
kompetensförsörjningen, samt upphandla och tillhandahålla prioriterade ut-
bildningar inom området som är anpassade för enskilda myndigheter.

4 §

Myndigheten ska, när det är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor

i sitt arbete med kompetensförsörjningsfrågor.

Samverkan

5 §

Myndigheten ska underlätta samverkan och erfarenhetsutbyte mellan

de statliga myndigheterna i kompetensförsörjningsfrågor.

SFS 2008:1085

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1085

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

6 §

Myndigheten ska i sin verksamhet ha nära kontakt med Arbetsgivar-

verket.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilda organ

8 §

Vid myndigheten finns ett samverkansråd.

Samverkansrådet ska vara ett stöd för myndigheten i dess uppgifter.
Samverkansrådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och

högst sex andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

9 §

Direktören är myndighetschef.

10 §

Ledamöterna i samverkansrådet utses av regeringen. Av ledamöterna

utses minst två efter förslag av de statsanställdas huvudorganisationer.

Avgifter

11 §

Myndigheten får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 2 § 3

och de utbildningar som avses i 3 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)