SFS 2008:1086 Förordning om ändring i förordningen (1980:848) om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder

081086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:848) om
utbytestjänstgöring i andra nordiska länder;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1980:848) om utbytes-

tjänstgöring i andra länder

1

ska ha följande lydelse.

13 §

2

De särskilda kostnadsersättningarna bekostas av Nordiska minister-

rådet.

Rekvisitioner av ersättning för myndighetens utgifter för kostnadsersätt-

ningarna ges in till Kompetensrådet för utveckling i staten senast fyra måna-
der efter avslutad tjänstgöring.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Förordningen omtryckt 1992:137.

2

Senaste lydelse 2006:168.

SFS 2008:1086

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008