SFS 2008:1087 Förordning om ändring i förfogandeförordningen (1978:558)

081087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förfogandeförordningen (1978:558);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förfogandeförordningen (1978:558)

1

dels

att i 2 § ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrel-

sen⬝,

dels

att i 31 § ordet ⬝Krisberedskapsmyndigheten⬝ ska bytas ut mot orden

⬝Myndigheten för samhällsskydd och beredskap⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

2 § 2004:1105
31 § 2002:491.

SFS 2008:1087

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008