SFS 2008:1088 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

081088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tillträdesförordningen (1992:118);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om tillträdesförordningen (1992:118)

1

dels

att i 5 § ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Sjöfartsverket⬝,

dels

att 28 § ska ha följande lydelse.

28 §

2

Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Transportstyrelsen och Tull-

verket, får, varje myndighet inom sitt område, efter hörande av Försvars-
makten meddela närmare föreskrifter för rapporteringen enligt 27 §.

Försvarsmakten får, efter hörande av berörda civila myndigheter, meddela

föreskrifter för verkställighet i övrigt av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 5 § 2005:54.

2

Senaste lydelse 2004:1119.

SFS 2008:1088

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008