SFS 2008:1089 Förordning om ändring i förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov

081089.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1992:391) om
uttagning av egendom för totalförsvarets behov;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:391) om uttagning

av egendom för totalförsvarets behov

1

dels

att i 15 § ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrel-

sen⬝,

dels

att 16, 20, 30 och 31 §§ ska ha följande lydelse.

16 §

2

Transportstyrelsen ska ta ut lämpliga luftfartyg efter hörande av För-

svarsmakten.

20 §

3

Försvarsmakten ska underrätta Transportstyrelsen när fordon som är

registrerade i vägtrafikregistret upptas i eller avförs ur registret enligt 10 §
första stycket. Transportstyrelsen ska till Försvarsmakten anmäla sådana för-
ändringar beträffande ett uttaget fordon som kan ha betydelse för uttag-
ningen.

30 §

4

Föreskrifter för hur den egendom som finns tillgänglig för uttagning

ska fördelas mellan olika behov för vilka uttagning bör ske får meddelas av
Försvarsmakten efter hörande av Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap. Försvarsmakten ska dessutom i fråga om föreskrifter för fördelning
av fartyg höra Sjöfartsverket, i fråga om föreskrifter för fördelning av luft-
fartyg höra Transportstyrelsen och i fråga om föreskrifter för fördelning av
jordbrukstraktorer höra Statens jordbruksverk.

31 §

5

Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får i övrigt med-

delas i fråga om

1. uttagning av mark och byggnader av Myndigheten för samhällsskydd

och beredskap efter hörande av Försvarsmakten,

2. uttagning av fartyg av Försvarsmakten efter hörande av Sjöfartsverket,
3. uttagning av luftfartyg av Transportstyrelsen efter hörande av Försvars-

makten,

1

Senaste lydelse av 15 § 2004:1121.

2

Senaste lydelse 2004:1121.

3

Senaste lydelse 2001:677.

4

Senaste lydelse 2004:1121.

5

Senaste lydelse 2004:1121.

SFS 2008:1089

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1089

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

4. uttagning av fordon av Försvarsmakten efter hörande av Vägverket,
5. uttagning av radioanläggning av Post- och telestyrelsen efter hörande

av Försvarsmakten,

6. uttagning av hundar av Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)