SFS 2008:1090 Förordning om ändring i förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt

081090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:238) om
totalförsvarsplikt;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:238) om totalför-

svarsplikt

1

dels

att 3 kap. 12 och 13 §§ ska upphöra att gälla,

dels

att rubrikerna närmast före 3 kap. 12 och 13 §§ ska utgå,

dels

att i 4 kap. 5 § ordet ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ ska bytas ut mot ⬝Transport-

styrelsen⬝,

dels

att 3 kap. 10 §, 7 kap. 6 § och 9 kap. 1 § samt rubriken närmast före

3 kap. 10 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

Transportstyrelsen

10 §

2

Transportstyrelsen ska på begäran av Totalförsvarets pliktverk

lämna uppgifter

1. ur vägtrafikregistret,
2. ur sjömansregistret om adresser till totalförsvarspliktiga samt om deras

behörighet och tjänstgöring på fartyg, och

3. om utfärdade certifikat inom luftfartens område.

7 kap.

6 §

3

Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och

Affärsverket svenska kraftnät ska vidta åtgärder för att förebygga och för-
hindra att den som tjänstgör med stöd av lagen (1994:1809) om totalför-
svarsplikt utsätts för ett uppträdande som kränker den totalförsvarspliktigas
värdighet och som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktions-
hinder eller sexuell läggning (trakasserier) eller ett uppträdande av sexuell

1

Senaste lydelse av

3 kap. 13 § 2004:997
4 kap. 5 § 2004:997
rubriken närmast före 3 kap. 13 § 2004:997.

2

Senaste lydelse 2001:688.

3

Senaste lydelse 2004:997.

SFS 2008:1090

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1090

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

natur som kränker den totalförsvarspliktigas värdighet (sexuella trakasse-
rier).

�&tgärderna ska vidtas i samarbete med Totalförsvarets pliktverk och För-

svarshögskolan samt, då det bedöms lämpligt, i samråd med Diskrimine-
ringsombudsmannen.

9 kap.

1 §

4

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1809) om

totalförsvarsplikt får meddelas, i fråga om

1. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 1�4 §§ denna förordning, av Skattever-

ket efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,

2. uppgiftsskyldighet enligt 3 kap. 14 § denna förordning, av Socialstyrel-

sen efter hörande av Totalförsvarets pliktverk,

3. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomför-

ande, av Försvarsmakten i fråga om värnplikt och sådan civilplikt som ska
fullgöras hos Försvarsmakten,

4. grundutbildningens och repetitionsutbildningens längd och genomför-

ande, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hörande av
Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap. 5 § denna
förordning i fråga om civilplikt som ska fullgöras i det civila försvaret,

5. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra värnplikt och

civilplikt hos Försvarsmakten av denna,

6. krigsplacering av totalförsvarspliktiga som ska fullgöra civilplikt i det

civila försvaret, av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter hö-
rande av Socialstyrelsen samt de centrala myndigheter som anges i 4 kap.
5 § denna förordning,

7. hämtning, av Totalförsvarets pliktverk efter hörande av Rikspolisstyrel-

sen,

8. upplysningsskyldighet enligt 6 kap. 5 § lagen (1994:1809) om totalför-

svarsplikt, av Arbetsförmedlingen,

9. övriga bestämmelser, av Totalförsvarets pliktverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

4

Senaste lydelse 2007:1261.