SFS 2008:1091 Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods

081091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:311) om transport
av farligt gods;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 7, 10, 12, 14, 16 och 19 §§ förordningen

(2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

2 §

Vissa myndigheter som enligt denna förordning har särskilda uppgifter

kallas transportmyndigheter och är för

� transporter på land: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
� sjötransporter och lufttransporter: Transportstyrelsen.
För frågor som inte kan hänföras till ett visst transportslag är Myndighe-

ten för samhällsskydd och beredskap transportmyndighet.

7 §

1

Behöriga myndigheter är

1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva

ämnen,

2. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för

räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och 5, när det
gäller

a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt

område,

b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbe-

byggt område, och

c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlings-

plats vid transport av vissa slag av farligt gods,

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som be-

handlas i 8 § första stycket 1, 2, 5 och 6,

4. Transportstyrelsen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 3

och 4.

Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

10 §

2

Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att

lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen följs:

1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstranspor-

ter,

1

Senaste lydelse 2008:467.

2

Senaste lydelse 2008:467.

SFS 2008:1091

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1091

2. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,
3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare

transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter,

4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,
5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för

samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar och trans-
portskydd.

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om

transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna tillsyns-

myndigheternas verksamhet samt bistå med teknisk sakkunskap till de myn-
digheter som utövar tillsyn över transporter på land.

12 §

Säkerhetsrådgivare ska ha genomgått ett prov som godtagits av Myn-

digheten för samhällsskydd och beredskap och inneha ett giltigt intyg för sä-
kerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

14 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fullgöra skyldig-

heten att

1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller uppre-

pade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods
enligt

a) artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober

1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt
gods

3

, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG

4

,

b) bilagorna till ADR, eller
c) RID,
2. till annan stat eller till Europeiska gemenskapernas kommission sända

underrättelser eller rapporter enligt

a) artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG,
b) artikel 6.10 i rådets direktiv 94/55/EG och artikel 6.12 i
rådets direktiv 96/49/EG, och
c) artikel 11.1 och 11.3 i rådets direktiv 1999/36/EG, och
3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller

sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstra-
fik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID

a) vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndig-

heten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet en-
ligt 7 §, och

b) rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4.
De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som

framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller 1999/36/EG gäller även i förhål-
lande till stater inom EES.

Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets direktiv 95/50/EG gäller även i

förhållande till Schweiz.

Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första

3

EGT L 249, 17.10.1995, s. 35 (Celex 31995L0050).

4

EUT L 367, 14.12.2004, s. 23 (Celex 32004L0112).

background image

3

SFS 2008:1091

stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsyns-
myndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap med de uppgifter beträffande föregående års
vägtransporter som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt första
stycket 2 a.

16 §

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får

1. meddela ytterligare föreskrifter om
a) säkerhetsrådgivare och undantag från kravet på säkerhetsrådgivare,
b) transportskydd, och
c) utbildning samt överlämna till någon enskild att utföra sådan examina-

tion som enligt myndighetens föreskrifter kan krävas för säkerhetsrådgivare
och för förare av transporter av farligt gods,

2.

meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen

(2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning, i fråga om de
områden som anges i 1,

3. ta ut avgifter för sina kostnader med anledning av prov och intyg för
a) förare av transporter av farligt gods, och
b) säkerhetsrådgivare, och
4. ingå avtal med främmande stater om tillfälliga undantag från bestäm-

melser i bilagorna till ADR och RID i den utsträckning som medges där och
i rådets direktiv 94/55/EG och 96/49/EG.

19 §

5

Transportmyndigheterna ska tillsammans verka för att de nationella

och internationella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods sam-
ordnas mellan transportslagen och se till att myndigheternas arbete inom
området även i övrigt samordnas.

Innan en transportmyndighet meddelar föreskrifter med stöd av lagen

(2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning ska samråd
ske med berörda myndigheter.

Om det är fara för liv, hälsa, miljö eller egendom eller risk för betydande

ekonomisk skada och samråd inte kan ske inom skälig tid, ska i stället infor-
mation lämnas efter det att föreskriften meddelats.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

5

Senaste lydelse 2007:864.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008