SFS 2008:1092 Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten

081092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1266) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till förordningen (2007:1266) med in-

struktion för Försvarsmakten ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

SFS 2008:1092

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1092

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga 1

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

S

KOLOR OCH

CENTRUM

Försvarsmaktens

Uppsala

Försvarets tolkskola (TolkS)

underrättelse- och
säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)
Försvarsmaktens Stockholm
HR-centrum
(FM HRC)
Försvarsmedicincentrum

Göteborg

Elfsborgsgruppen i Göteborg

(FömedC)