SFS 2008:1093 Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Schweiz associering till Schengenregelverket

081093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av
Schweiz associering till Schengenregelverket;

utfärdad den 1 december 2008.

Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den

12 december 2008:

1. lagen (2006:902) om ändring i rättegångsbalken,
2. lagen (2006:903) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt po-

lisiärt samarbete,

3. lagen (2006:904) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rätts-

lig hjälp i brottmål,

4. lagen (2006:946) om ändring i utlänningslagen (2005:716), och
5. lagen (2006:945) om ändring i lagen (2005:754) om transitering av

tredjelandsmedborgare.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)

SFS 2008:1093

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008