SFS 2008:1094 Förordning om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

081094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1591) om statligt
stöd till åtgärder för främjande av distribution av
förnybara drivmedel;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver

1

att 2 § förordningen (2006:1591) om statligt stöd

till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel ska ha föl-
jande lydelse.

2 §

2

Stöd får ges till den som ansöker om stöd för kostnader enligt 1 §, om

de stödberättigande åtgärderna påbörjas senast den 31 december 2009 och
avslutas senast den 31 december 2010.

Stöd får inte ges till en åtgärd som
1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,
2. avser löpande underhåll,
3. ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha genomförts,
4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning har fattats

och som är lönsam på kort sikt, eller

5. har utförts av någon som inte har F-skattebevis eller ett intyg eller an-

nan handling som visar att utföraren i sitt hemland genom registrering eller
på annat sätt är underkastad motsvarande kontroll i fråga om betalning av
skatter och avgifter.

Denna förordning träder i kraft den 23 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Se kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vil-

ken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden en-
ligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) (EUT L 214,
9.8.2008, s. 3, Celex 32008R0800).

2

Senaste lydelse 2007:717.

SFS 2008:1094

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008