SFS 2008:1096 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen(1976:725)

081096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1

ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2008:1096

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1096

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande

Benämning

Förkortning Särskild

myndighet

föreskrift

Institutet för

Institutet för

ITPSFS

tillväxtpoli-

tillväxtpolitiska

tiska studier

studiers författnings-
samling

Kammar-

Kammarkollegiets KAMFS

Utnyttjas

också

kollegiet

författningssamling

av Fastighets-
mäklarnämnden
och Statens institut
för kommunikations-
analys (SIKA)

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Kriminal-

Kriminalvårdens

KVFS

vården

författningssamling

Kronofogde-

Kronofogde-

KFMFS

myndigheten

myndighetens

författningssamling

Lotteri-

Lotteriinspektionens

LIFS

inspektionen

författningssamling

Läkemedels-

Läkemedelsverkets

LVFS

verket

författningssamling

Migrations-

Migrationsverkets

MIGRFS

verket

författningssamling

Myndigheten

Myndigheten för

MSBFS

Utnyttjas också

för samhälls-

samhällsskydd och

av Riksvärderings-

skydd och

beredskaps

nämnden

beredskap

författningssamling

Naturvårds-

Naturvårdsverkets

NFS

Utnyttjas också

verket

författningssamling av

Kustbevakningen

2

Senaste lydelse 2008:830. �ndringen innebär bl.a. att Järnvägsstyrelsen, Krisbered-

skapsmyndigheten, Luftfartsstyrelsen och Statens räddningsverk tas bort från förteck-
ningen.

background image

3

SFS 2008:1096

Statens

Statens kulturråds

KRFS

Utnyttjas också

kulturråd

författningssamling

av Statens ljud-
och bildarkiv,
Konstnärsnämnden,
Kungl. biblioteket,
Presstödsnämnden,
Riksantikvarie-
ämbetet,
Nationalmuseum
med Prins Eugens
Waldemarsudde,
Moderna museet,
Styrelsen för
Sveriges författar-
fond, Taltidnings-
nämnden samt
Talboks och punkt-
skriftsbiblioteket

Statens skolverk Statens skolverks

SKOLFS

Utnyttjas också

författningssamling av

Ungdoms-

styrelsen, Statens
skolinspektion och
Specialpedagogiska

skolmyndigheten

Totalförsvarets

Totalförsvarets

TPVFS

pliktverk

pliktverks
författningssamling

Transport-

Transportstyrelsens TSFS

Utnyttjas

också

styrelsen

författningssamling

av Luftfartsverket
och Sveriges
meteorologiska och
hydrologiska institut

Tullverket

Tullverkets

TFS

Utnyttjas också

författningssamling

av Inspektionen
för strategiska

produkter

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008