SFS 2008:1097 Förordning om beredskapspolisen

081097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om beredskapspolisen;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Beredskapspoliser ska kallas in till polismyndigheterna under höjd be-

redskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § la-
gen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.

2 §

Beredskapspoliser som har ingått avtal med Rikspolisstyrelsen om

tjänstgöring får också kallas in till en polismyndighet vid allvarliga eller om-
fattande störningar på samhället från ordnings- eller säkerhetssynpunkt, eller
vid risk för sådana störningar.

3 §

Beredskapspoliser får delta i polisverksamhet som bedrivs med anled-

ning av en sådan situation som avses i 1 eller 2 §.

4 §

Beredskapspolisernas grundläggande uppgift är att delta i polisverk-

samhet som har anknytning till befolkningsskydd eller räddningstjänst. Be-
redskapspoliser får även utföra bevakningsuppgifter, tillträdesskydd och
transporter.

5 §

När beredskapspoliser deltar i polisverksamhet enligt 2 § får de inte

användas i situationer eller för uppgifter där det finns en påtaglig risk för att
de kan komma att använda våld mot enskilda.

6 §

När en beredskapspolis deltar i polisverksamhet enligt 1 eller 2 § ska

han eller hon stå under direkt ledning av en polis.

7 §

Beredskapspoliser får tillfälligt kallas in till polismyndigheterna för

övning och utbildning.

8 §

Beslut om att kalla in beredskapspoliser enligt 2 och 7 §§ fattas av

Rikspolisstyrelsen.

9 §

Vad som i lag eller annan författning är föreskrivet om poliser gäller i

tillämpliga delar även beredskapspoliser.

10 §

En beredskapspolis ska bära klädsel eller kännetecken som gör det

klart att personen tjänstgör som beredskapspolis.

SFS 2008:1097

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1097

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

11 §

Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om bered-

skapspolisens organisation efter att ha hört Försvarsmakten och Myndighe-
ten för samhällsskydd och beredskap. Rikspolisstyrelsen får också meddela
föreskrifter om utbildningens utformning och genomförande efter att ha hört
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009 då förordningen

(1986:616) om beredskapspolisen ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

John Ahlberk
(Justitiedepartementet)