SFS 2008:1099 Förordning om ändring i förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare

081099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:222) om
statsbidrag för fortbildning av lärare;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 15 §§ förordningen (2007:222) om stats-

bidrag för fortbildning av lärare ska ha följande lydelse.

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgängliga medel,

lämnas till den som är huvudman

1. inom det offentliga skolväsendet,
2. för enskild verksamhet som avses i 2 b kap. 6 § skollagen (1985:1100)

eller en fristående skola som avses i 9 kap. 2, 8 eller 8 b § skollagen,

3. för en riksinternatskola som avses i 10 kap. 1 § skollagen,
4. för en svensk utlandsskola som avses i 9 § förordningen (1994:519) om

statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar,

5. för utbildning enligt 10 kap. 2 § skollagen vid hem som avses i 12 §

lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, eller

6. för utbildning enligt förordningen (2007:152) om utbildning vid krimi-

nalvård i anstalt.

En huvudman som avses i första stycket benämns i denna förordning skol-

huvudman.

15 §

1

Det som sägs i denna förordning gäller, förutom 9 §, även i de fall en

lärare som avses i 3 § 1 och 2 deltar i högskoleutbildning på grundnivå eller
avancerad nivå enligt högskolelagen (1992:1434). I stället för vad som anges
om utbildningens omfattning i 2 § andra stycket 1 och 2 förordningen
(2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare gäller i dessa
fall att utbildningen ska omfatta

1. minst 10 och högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i för-

skoleklassen eller i årskurs 1�6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan,
specialskolan eller sameskolan, och

2. minst 20 och högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i års-

kurs 7�9 i grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan,
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller
vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för in-
vandrare.

1

Senaste lydelse 2007:883.

SFS 2008:1099

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1099

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Det som sägs i första stycket gäller även för lärare som
1. undervisar i en fristående skola eller annan enskild verksamhet som

motsvarar någon av de angivna skolformerna,

2. enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid sådant hem

som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, eller

3.

undervisar intagna i kriminalvårdsanstalt enligt förordningen

(2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)