SFS 2008:1100 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

081100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:223) om uppdrags-

utbildning för fortbildning av lärare ska ha följande lydelse.

2 §

1

En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildningen ska omfatta
1. högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i förskoleklassen,

årskurs 1–6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan eller
sameskolan, och

2. högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i årskurs 7–9 i

grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan, gymnasie-
skolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbild-
ning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare.

Det som sägs i andra stycket gäller även för lärare som
1. undervisar i en fristående skola eller annan enskild verksamhet som

motsvarar någon av de angivna skolformerna,

2. enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid sådant hem

som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga, eller

3.

undervisar intagna i kriminalvårdsanstalt enligt förordningen

(2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt.

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:884.

SFS 2008:1100

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;