SFS 2008:1101 Förordning om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

081101.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om högskoleutbildning som kompletterar avslutad
utländsk utbildning;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna förordning finns det bestämmelser om högskoleutbildning på

grundnivå eller avancerad nivå som kompletterar avslutad utländsk utbild-
ning.

Med högskolor avses i denna förordning både universitet och högskolor.

Syftet med utbildningen

2 §

Utbildningen syftar till att studenter som har en avslutad utländsk hög-

skoleutbildning eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning
som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) ska

1. avlägga en sådan examen som avses i högskolelagen och som kan ges

efter en högskoleutbildning som motsvarar den utländska utbildningen, eller

2. få kunskaper för eller kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke

som den utländska utbildningen har förberett dem för.

Tillämpliga bestämmelser

3 §

Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100),

förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet eller förord-
ningen (2007:1164) för Försvarshögskolan ska tillämpas på utbildningen,
om inte något annat följer av denna förordning.

Behörighet

4 §

För behörighet till utbildning gäller 5 § i stället för bestämmelserna om

grundläggande och särskild behörighet i 7 kap. 5, 6, 8�11, 24, 25 och 28�
31 §§ högskoleförordningen (1993:100), 5 kap. 2 § förordningen (1993:221)
för Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om hänvisningen till bestämmel-
serna om behörighet i högskoleförordningen, 5 kap. 2 a�2 c §§ förordningen
för Sveriges lantbruksuniversitet och 5

kap. 3�6

§§ förordningen

(2007:1164) för Försvarshögskolan i fråga om hänvisningarna till bestäm-

SFS 2008:1101

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

2

SFS 2008:1101

melserna om behörighet i högskoleförordningen. För att kunna bli antagen
till en utbildning som leder till officersexamen ska den sökande dock utöver
vad som anges i 5 § i denna förordning uppfylla de krav som ställs i 5 kap.
3 § 1�3 förordningen för Försvarshögskolan.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor i denna för-
ordning.

5 §

Behörig till utbildning enligt denna förordning är den som

1. har avslutat en sådan utländsk utbildning som avses i 2 §, och
2. uppfyller de krav som högskolan med stöd av andra stycket kan ha

ställt upp eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodo-
göra sig utbildningen.

Högskolan får meddela föreskrifter om sådana krav på förkunskaper som

är nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Urval

6 §

Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. I stället för bestäm-

melserna om urval i 7 kap. 12 § andra stycket, 13�19, 23, 26, 27 och 32 §§
högskoleförordningen (1993:100), 5 kap. 2 § förordningen (1993:221) för
Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om hänvisningen till bestämmelserna
om urval i högskoleförordningen och 5 kap. 5 och 6 §§ förordningen
(2007:1164) för Försvarshögskolan i fråga om hänvisningarna till bestäm-
melserna om urval i högskoleförordningen ska följande urvalsgrunder an-
vändas:

1. betyg,
2. resultat från högskoleprovet som avses i 7 kap. 20 § högskoleförord-

ningen,

3. tidigare utbildning,
4. andra särskilda prov än högskoleprovet,
5. kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt

värdefull för den sökta utbildningen, och

6. andra för utbildningen sakliga omständigheter.
Högskolan får, med den inskränkning som kan följa av 5 kap. 2 e § för-

ordningen för Sveriges lantbruksuniversitet, meddela föreskrifter om vilka
urvalsgrunder enligt första stycket som ska användas och vilken platsfördel-
ning som ska göras.

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras enligt 7 kap. 12 §

tredje stycket högskoleförordningen.

7 §

En högskola får i enstaka fall besluta om undantag från 6 §. Detta får

dock ske bara om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt
enligt de urvalsgrunder som anges i 6 § och om den sökande genom tidigare
utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har
särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för utbildningen.

background image

3

SFS 2008:1101

Utbildningens genomförande

8 §

Den sammanlagda omfattningen av utbildningen får vara högst

120 högskolepoäng för varje student.

Utbildningen ska planeras med hänsyn till studentens tidigare utbildning

och arbetslivserfarenhet.

Redovisning av studier

9 §

Förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid univer-

sitet och högskolor ska tillämpas på utbildningen.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2009.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:889) om en särskild

teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor. Den upp-
hävda förordningen ska dock tillämpas på utbildning som en student har
antagits till enligt den upphävda förordningen, dock längst till och med den
1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008