SFS 2008:1102 Förordning om INCF-sekretariatet

081102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om INCF-sekretariatet;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

Sekretariatet

1 §

Vid Karolinska institutet finns ett sekretariat för INCF (International

Neuroinformatics Coordinating Facility).

Sekretariatet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i

3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

Uppgifter

2 §

Sekretariatet biträder INCF i dess uppgift att samordna och utveckla

internationella aktiviteter inom neuroinformatik.

Organisation och anställningar

3 §

Chef för sekretariatet är den verkställande direktören vid INCF.

Chefen och övrig personal anställs av Karolinska institutet efter förslag av

styrelsen för INCF.

Redovisning

4 §

Sekretariatets verksamhet ska redovisas särskilt i den redovisning som

Karolinska institutet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:1102

Utkom från trycket
den 9 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008