SFS 2008:1103 Förordning om överlastavgift

081103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om överlastavgift;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Om inte något annat föreskrivs, ansvarar Transportstyrelsen för frågor

om överlastavgift.

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om inbetalning av överlast-

avgift enligt lagen (1972:435) om överlastavgift.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Genom förordningen

upphävs kungörelsen (1973:786) om inbetalning av överlastavgift.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1103

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008