SFS 2008:1104 Förordning om upphävande av kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning

081104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1972:605) om
införande av ny vägtrafiklagstiftning;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1972:605) om införande av ny

vägtrafiklagstiftning ska upphöra att gälla vid utgången av år 2008.

Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om förhållan-

den som avser tiden före upphävandet.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2008:1104

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008