SFS 2008:1105 Förordning om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk

081105.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1979:38) om läkarintyg
för sjöfolk;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1979:38) om läkarintyg

för sjöfolk

1

dels

att i 9 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 5 och 6 §§ ska ha följande lydelse.

5 §

2

Närmare föreskrifter om läkarundersökningen får meddelas av Trans-

portstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen. Transportstyrelsen faststäl-
ler efter samråd med Socialstyrelsen formulär för läkarintyg för sjöfolk och
hälsodeklaration och tillhandahåller de blanketter som behövs.

6 §

3

Närmare föreskrifter om kraven på syn- och hörselförmåga får med-

delas av Transportstyrelsen efter samråd med Socialstyrelsen.

Undantag i särskilda fall från sådana föreskrifter får medges av Transport-

styrelsen efter samråd med Socialstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av 9 § 1989:291.

2

Senaste lydelse 1989:921.

3

Senaste lydelse 1989:921.

SFS 2008:1105

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;