SFS 2008:1106 Förordning om ändring i containerförordningen (1980:640)

081106.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i containerförordningen (1980:640);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om containerförordningen (1980:640)

dels

att i 2 § ordet ”Sjöfartsverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen”,

dels

att 15 och 16 §§ ska ha följande lydelse.

15 §

1

Tillsynen över efterlevnaden av containerlagen (1980:152) och av

denna förordning utövas av Transportstyrelsen. Styrelsen får efter samråd
med Tullverket i enskilda fall fatta beslut om sådana förbud och medgivan-
den som avses i 9 § första stycket containerlagen.

16 §

2

Ytterligare föreskrifter i de frågor som anges i containerlagen

(1980:152) och denna förordning får meddelas av Transportstyrelsen. Rör
föreskrifterna frågor om sådan kontroll som utförs av Tullverket ska Trans-
portstyrelsen samråda med Tullverket innan föreskrifterna meddelas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 1999:492.

2

Senaste lydelse 1999:492.

SFS 2008:1106

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008