SFS 2008:1107 Förordning om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

081107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1364) om
myndigheters inköp och leasing av miljöbilar;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1364) om myndig-

heters inköp och leasing av miljöbilar

1

dels

att i 10�12 §§ ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot ⬝Transportstyrel-

sen⬝,

dels

att i 12 § ordet ⬝verkets⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsens⬝.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

10 § 2005:1228
11 § 2006:1572
12 § 2005:1228.

SFS 2008:1107

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008