SFS 2008:1107 Förordning om ändring i förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar

081107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1364) om
myndigheters inköp och leasing av miljöbilar;

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:1364) om myndig-

heters inköp och leasing av miljöbilar

1

dels

att i 10–12 §§ ordet ”Vägverket” ska bytas ut mot ”Transportstyrel-

sen”,

dels

att i 12 § ordet ”verkets” ska bytas ut mot ”styrelsens”.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av

10 § 2005:1228
11 § 2006:1572
12 § 2005:1228.

SFS 2008:1107

Utkom från trycket
den 12 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008