SFS 2008:1108 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925)

081108.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fordonsförordningen (2002:925);

utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om fordonsförordningen (2002:925)

1

dels

att i 3 kap. 5 §, 4 kap. 2�4, 6 och 7 §§, 5 kap. 1�4, 8 och 10 §§, 6 kap. 3,

4 och 13 §§, 9 kap. 10 och 16 §§, 10 kap. 10 § samt 11 kap. 8, 11 och 13�18 §§
samt rubriken närmast före 9 kap. 10 § ordet ⬝Vägverket⬝ ska bytas ut mot
⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 4 kap. 3 och 4 §§, 5 kap. 4 och 10 §§, 6 kap. 4 § samt 11 kap. 11,

13 och 18 §§ ordet ⬝verket⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝styrel-
sen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 11 kap. 12 § orden ⬝Statens räddningsverk⬝ ska bytas ut mot

⬝Myndigheten för samhällsskydd och beredskap⬝,

dels

att 3 kap. 20 §, 4 kap. 5 § och 5 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

20 §

Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system, komponen-

ter eller separata tekniska enheter med intyg om överensstämmelse eller typ-
godkännandemärke inte längre stämmer överens med den typ som har god-
känts, ska myndigheten vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att
serietillverkade fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter
på nytt tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

Godkännandemyndigheten prövar frågor om återkallelse av EG-typgod-

kännanden i fall som avses i 2 kap. 5 § fordonslagen (2002:574).

4 kap.

5 §

Om Transportstyrelsen finner att system, komponenter eller separata

tekniska enheter som är försedda med föreskriven märkning inte längre
stämmer överens med den typ som har godkänts, ska styrelsen vidta de åt-
gärder som behövs för att säkerställa att serietillverkade system, komponen-
ter eller separata tekniska enheter på nytt tillverkas i överensstämmelse med
den godkända typen.

1

Senaste lydelse av

3 kap. 5 § 2004:1362
4 kap. 7 § 2003:329
5 kap. 8 § 2006:910
11 kap. 11 § 2006:22
11 kap. 12 § 2007:41

SFS 2008:1108

Utkom från trycket
den 12 december 2008

11 kap. 14 § 2003:817
11 kap. 16 § 2007:41
11 kap. 17 § 2004:679
11 kap. 18 § 2003:96.

background image

2

SFS 2008:1108

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Transportstyrelsen prövar frågor om återkallelse av ECE-typgodkännan-

den i fall som avses i 2 kap. 5 § fordonslagen (2002:574).

5 kap.

11 §

Om Transportstyrelsen finner att fordon som typintyg utfärdats för

inte längre stämmer överens med den typ som har godkänts, ska styrelsen
vidta de åtgärder som behövs för att säkerställa att serietillverkade fordon på
nytt tillverkas i överensstämmelse med den godkända typen.

Transportstyrelsen prövar frågor om återkallelse av nationellt typgodkän-

nande i fall som avses i 2 kap. 5 § fordonslagen (2002:574).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)